Follow Taiwan Go Nation on Facebook!

陳水扁是牽手護台灣

2013《漏室銘》

山林不在高,有仙保則名;
肥水不怕深,朝中有人則靈。
斯是羈囚室,惟吾得饒輕。
索賄上千億,串供保釋金。
談笑有鴻源,往來卓伯丁。
可以調素如,理朝卿。
無違法之亂紀,無貪瀆之現形。
南陽益世爐,東台麗貞亭
馬子云:「何罪之有?」
— 與潘翰疆、歹 灣郎、Ying Fang 、文華和 Roger Ong。